Ökonoomika ja ettevõtluse juhtumipõhine ettevõttepraktika (magistriaste)

1. Praktika eesmärk.

Praktika on I õppeaasta järgselt toimuv  õppekava kohustuslik aine mahuga 3 EAP, mis lõpeb mitteeristava hindamisega. Praktika toimub reeglina 2. semestri järgsel suvel, kokkuleppel ülikooli ja praktikabaasiga  võib praktika sooritada ka mingil muul ajal.

Praktika  eesmärk on õpitud erialal omandatud teoreetiliste teadmiste kinnistamine ja rakendamine ettevõttes või asutuses valitud juhtumi põhjal.

Praktika läbinud üliõpilane:

1) oskab iseseisvalt piiritleda ja analüüsida seoses ettevõtte funktsioneerimisega tekkivaid majandusteaduslikke probleeme ja/või uurimisküsimusi;
2) oskab kavandada probleemlahenduste käiku;
3) on saanud informatsiooni kogumise ja süstematiseerimise kogemuse;
4) on omandanud meeskonnatöö kogemuse.

2. Praktika sisu lühikirjeldus: Praktika toimub üliõpilase poolt valitud ettevõttes või asutuses. Praktika käigus tuvastab üliõpilane probleemi ja kavandab selle lahendamise. Probleem, mille lahendust üliõpilane praktika käigus kavandab on seotud üliõpilase varasemalt erialamoodulis ja valikainetes läbitud õppeainetega.

Praktika koolipoolne koordinaator on lektor Katrin Kreegimäe.

3. Praktika sooritamise koht ja toimumise aeg

Praktikakoha valib üliõpilane ise. Praktikakoha mitteleidmisel pöördub üliõpilane praktika koolipoolse koordinaatori poole. Üliõpilane kooskõlastab praktikakoha enne praktika sooritamist praktikakoha juhtkonnaga (juhtkonna suuline nõusolek). Praktikakohaks võib olla nii äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja ettevõte, kohalik omavalitsus, ministeerium või selle allasutus, jmt organisatsioonid (edaspidi nimetatud „praktikakoht). Lubatud on praktika sooritamine ka välismaal. Samuti võib praktika kohaks olla töökoht, kus üliõpilane ise töötab.

Praktika kestvus praktikakohas on kaks nädalat (80 tundi). Praktika praktikakohas ei pea toimuma järjest, kuid praktika üldkestvus ei tohi jääda lühemaks ettenähtud ajast. Praktika toimub vahemikus aprill kuni august. Praktika praktikakohas peab olema sooritatud hiljemalt 31.augustiks.

4. Praktikaeelne tegevus

Enne praktikale minekut üliõpilane teavitab ja kooskõlastab praktikakoha ja uuritava probleemi praktika koolipoolse koordinaatoriga. Üliõpilane esitab praktika koha ja uurimisprobleemi kursuse Moodle keskkonda ning samast keskkonnast saab ka tagasisidet koolipoolselt koordinaatorilt selle kohta, kas praktikakoht ja uurimisprobleem on aktsepteeritud/mitteaktsepteeritud.

Praktika sooritamiseks sõlmitakse üliõpilase, praktikakoha ja Maaülikooli vahel Praktikaleping. Praktikaleping digiallkirjastatakse üliõpilase ja praktikakoha esindaja poolt ja edastatakse koolipoolsele praktika koordinaatorile hiljemalt 15.maiks. Erandjuhul võib praktikalepingu esitada paberkandjal. Õppedirektori poolt digiallkirjastatud praktikaleping saadetakse praktikalepingus märgitud üliõpilase ja praktikakoha meiliaadressidele.

5. Praktika korraldus

Praktika ajal üliõpilane tutvub praktikakohaga ning selles toimuvate protsessidega, mis on seotud uuritava valdkonnaga.

Esimeses etapis üliõpilane kirjeldab juhtumi. Juhtumi kirjelduses üliõpilane esitab ja kirjeldab probleemi, esitab taustinformatsiooni ning lähteandmed ja määratleb eesmärgiks oleva lõppseisu. Probleem määratletakse koostöös ettevõttepoolse juhendajaga.

Seejärel üliõpilane viib läbi juhtumi analüüsi ehk lähtuvalt probleemi definitsioonist otsib erinevaid lahendamisviise probleemi lahendamiseks ning analüüsib erinevaid lahenduskäike sh analüüsib iga lahendusvariandiga kaasnevaid positiivseid ning negatiivseid jooni.

Üliõpilane valib probleemi lahendamiseks välja sobivaima variandi ning kavandab konkreetse uuritava probleemi lahenduskäigu.

Üliõpilane teavitab/kooskõlastab praktikakoha poolse juhendajaga enda koostatud lahenduskäigu ning palub temalt tagasisidet lahenduskäigule ja selle rakendatavusele.

6. Praktikaaruanne

Praktikaperioodi järgselt koostab üliõpilane praktikaaruande. Praktikaaruanne on kokkuvõte praktikandi tegevusest praktikakohas. Aruande maht on 8-12 lehekülge ning selle vormistamisel jälgitakse Eesti Maaülikooli lõputööde vormistamise nõudeid.

Praktikaaruanne esitatakse koolipoolsele koordinaatorile hiljemalt 1.oktoobriks.

7. Praktika hindamine

Praktika arvestatuks lugemisel on aluseks:

1) üliõpilase poolt esitatud vormilt nõuetekohane praktikaaruanne;
2) praktikakoha juhendaja poolt antud positiivne hinnang praktikandile;
3) osalemine ja (valikuliselt) esinemine praktikaaruande kaitsmise seminaril;
4) oskus vastata kaitsmisel esitatud küsimustele.

Koostaja:
Katrin Kreegimäe
tel: 731 3812
e-post: katrin.kreegimae@emu.ee;