Partnerid

Projektis osalevad partnerorganisatsioonid

Euroopa Jätkusuutliku Maaelu Arengu Akadeemia - „Eurakadeemia Assotsiatsioon” – Kreeka
Kontaktisik: Dr Fouli Papageorgiou, foulipapageorgiou@prismanet.gr

Eurakadeemia on mittetulunduslik Euroopa organisatsioon, mis asutati Kreekas 2004.a. Selle vision on edendada maapiirkondade võimekust elukestva õppe ja heade kogemuste vahetamise kaudu ning arendada koostööd maaelu arengus erinevate tegutsejate vahel. EA-l on liikmeid kahekümnes Euroopa riigis, sealhulgas ülikoolid, teadusasutused, akadeemiad, poliitikud, haldusjuhid jt. EA eesmärgiks on jätkata elukestva õppega maapiirkondades ja selle saavutamiseks korraldada selliseid tegevusi nagu näiteks silmast silma õppimine iga-aastastes suveakadeemiates, e-õpe, trükised, töö võrgustikega, nõustamine, koostöö riigiüleste projektide alal seminaride ja konverentside organiseerimine. Tänaseks on korraldatud kaheksa suveakadeemiat, on avaldatud kaheksa Teemajuhti maaelu arengu kohta ja tegutseb viis e-õppe kursust. EA on osalenud mitmes Euroopa Liidu projektis käegakatsutavate tulemustega, nagu näiteks trükised, näitused ja konverentsid.


PRISMA- Arenguuuringute Keskus (Centre for Development Studies) - Kreeka
Kontaktisik: Dr. Nikos Varelidis, n.varelidis@prismanet.gr

PRISMA on uuringuid ja planeeringuid teostav nõustamisfirma aastast 1990, kes omab laialdasi kogemusi linna ja piirkonna planeerimisel riiklikul ja omavalitsuste tasandil, CSF tööprogrammide hindamisel ning initsiatiivide (sh Kreeka Riiklik Infoühiskonna Programm) ja poliitikaalaste teadusuuringute alal (peamiselt seotud tööturuga, innovatsiooniga ja kohaliku arenguga). PRISMA on spetsialiseerunud integreeritud kohaliku arengu planeerimisele, kaasa arvatud kohaliku arengu võtmeisikute koolitamisele, on koostanud koolitusmaterjale e-vormis ja on kogunud suure kogemustepagasi üle 50 Euroopa Komisjoni poolt finantseeritud riigiülese projekti haldamise ja koordineerimisega. PRISMAs on koostatud Eurakadeemia Teemajuht 2: Infoühiskond ja Jätkusuutlik Maaelu Areng. PRISMA meeskonnas on rohkem kui 20 teadlast ja uurijat.


Helsingi Ülikool, Ruralia Jätkusuutlik Maaelu Arengu Instituut (Helsinki University, Ruralia Institute for Sustaniable Rural Development) - Soome
Kontaktisik: Anne Matilainen, anne. matilainen@helsinki.fi

Ruralia Instituut on multidistsiplinaarne ekspertinstituut iseseisva haldusüksusena Helsingi ülikooli juures. Instituudi missioon on maainimeste eluolu parandamine ja teadustöö, arendamise, hariduse ja koolituse kaudu elatusallikate baasi suurendamine. Instituudil on üle 100 töötaja, kes spetsialiseeruvad maapiirkondade arengule ja koolitusele. Instituut on olnud suunanäitajaks toitlustamise seotud väikeettevõtete ja looduslikku toorainet kasutavate ettevõtete sektoris ning maapiirkondades pakutavate teenuste reorganiseerimisel . Instituudil on kogemused ettevõtluse arendamisel maapiirkondades. Instituudi eesmärgiks on teadustöö ja praktilise kogemuse ühildamine, tihe koostöö teiste Helsingi Ülikooli osakondadega ja kohaliku omavalitsuse asutustega piirkondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.


Vahemere Jätkusuutliku Maaelu Arengu Instituut (Mediterranean Institute for Sustainable Rural Development) - Hispaania
Kontaktisik: Teresa Gonzalez, planificacion@grupimedes.com

Vahemere Jätkusuutliku Maaelu Arengu Instituut (IMEDES) ) asutati 1993. aastal eesmärgiga kindlustada säästliku arenguga seotud teadusuuringute pidevus ja jätkuvus. Instituudist on võimalik omandada Valencia ülikooli magistrikraad keskkonna majandamise ja säästliku arengu erialal. Instituut pakub tervet hulka kursuseid ; IMEDES on viinud ellu rea ülesandeid euroopa projektide Equal, Leader, LdV, Interreg raames ja on Eurakadeemia Assotsiatiooni liige. IMEDES on varasematel aastatel teinud koostööd kohalike IKT ärispetsialistidega, kel on kogemus inimese-arvuti vahelise suhtlemise IKT vahendite arendamisel.


Ungari Teaduste Akadeemia, Piirkondlike Uuringute Keskus, Lääne-Ungari Instituut (Hungarian Academy of Sciences, Centre for Regional Studies) - Ungari
Kontaktisik: Iren Kukorelli, sziren@rkk.hu
Keskus on registreeritud riiklik nõustaja regionaalpoliitika ja selle analüüsi alal, tegeledes muuhulgas turismi ja avaliku sektori haldusega ning VKEde arendamise ja investeeringute edendamisega. Keskus koosneb erinevatest instituutidest, mille asukohtadeks on Budapest, Gyor, Kecskemet ja Pecs. HAS CRS omab juhtrolli regionaalse arengu alaste teadustööde arendamises ja rakendamises koos teiste Euroopa asutustega. Gyoris asuv Lääne-Ungari Instituut on seotud mitme EL-I poolt finantseeritud elukestva õppe projektiga nt nagu ECOROUTE (ökoturism), EURACADEMY (säästva maaelu arengu uurimine, sihtrühmana piirkondlikud haldusjuhid ja võtmeisikud), OBSERVATORY (arvutipõhise õppe süstemaatilise dokumentatsiooni koostamine), EUROVALIDATION (elukestva õppe tunnustamise ja hindamise poliitika ja praktika seotud lai võrgustik organisatsioone üle kogu Euroopa, spetsiaalse suunaga jätkusuutlikule maaelu arengule.


Nicolas Copernicus Ülikool, Maasotsioloogia Instituut (Nicolas Copernicus University, Institute of Rural Sociology) - Poola
Kontaktisik: Andrzej Kaleta, kaleta@umk.pl

Nicolas Copernicus Ülikool (NCU) on juhtiv riiklik haridusasutus.. Maasotsioloogia Instituut on üks tähtsamaid Kesk- ja Ida-Euroopa teadusasutusi jätkusuutliku maaelu arengu vallas. Seal töötavad kõrgetasemelised teadustöötajad ja õpib aasta jooksul 50 üliõpilast; regulaarselt avaldatakse rahvusvahelist ajakirja “Eastern European Countryside” (“Ida-Euroopa maaelu”) ja koordineeritakse Euroopa Liidu projekte. Ülikool oli seotud LdV projektiga EUROVALIDATION, edendades üle Euroopa asuvate haridus- ja koolitusorganisatsioonide laia võrgustiku kaudu elukestva õppe tunnustamise ja hindamise poliitikat ja praktikat, rõhuasetusega jätkusuutliku maaelu arengu jaoks vajalike oskuste ja teadmiste arendamisel. Ülikool on kaasanud Eurakadeemia kraadiõppurite kursuse mudelite õppematerjale ja katsetab projekti esimese e-kursusena poolakeelset Jätkusuutliku Maapiirkondade Turismi Arengu kursust. Ülikool on Eurakadeemia Assotsiatsiooni asutajaliige.


NRC- Norton Radstock Kolledż (Norton Radstock College) - Suurbritannia
Kontaktisik: peter.hodgson@nortcoll.ac.uk

Norton Radstock Kolledż on kõrgkool, mis pakub nii kutseõpet kui ka elukestva õppe võimalusi noortele inimestele, äriettevõtetele ja töövõtjatele laiapõhjalisel kutseõppe- ja erialasel sektoril. Igal aastal õpib kolledżis üle 8000 inimese Inglismaa edelapoolsetest maapiirkondadest. Kolledżil on tihedad sidemed kohalike ettevõtetega, kohaliku omavalitsuse partneritega ja kogukonna organisatsioonidega. Põhiline koolitusteema on vaba aja veetmine ja turism, eriti maapiirkondade majanduslik uuenemine ja turismi areng. Kolledżil on pikaajaline kogemus õppekava arendamisel, paindlike õppemeetodite juurutamisel, infotehnoloogia alal ja veebipõhise õppe valdkonnas. Kolledżil on üle 154 partneri 24 Euroopa maalt – suurepärane saavutus Euroopa hariduse ja koolituse arenguprogrammide raames.


Rostocki Ülikool UROS (University of Rostock) - Saksamaa
Kontaktisik: Hans Koegl, Hans. Koegl@uni-rostock.de

Rostocki Ülikool on üks vanemaid saksa ülikoole. Tegemist on kõrgkooli ja teadusasutusega, millel on kümne osakonda üle 12 000 üliõpilasega 80 maalt. Ülikool pakub üle 50 õppeprogrammi, sealhulgas magistrikursused, täiskasvanute täiendkoolitus ja kaugõpe. Interdistsiplinaarse teaduskonna struktuur rõhutab interdistsiplinaarseid teadusuuringuid ja rahvusvahelist koostööd. Ülikool pakub teadusuuringute jaoks moodsa ja kaasaegse tehnilise ja organisatsioonilise infrastruktuuri. Maaelu Haldamise Instituut koosneb teaduskonna teadlastest, kellel on väljapaistvad interdistsiplinaarsed kogemused erinevatel teadusaladel, näiteks nagu maakasutus ja asumi planeering, talumajandus või maapoliitika. Instituut on kaasa aidanud erinevate Euroopa komisjoni poolt algatatud Euroopa initsiatiivide ja teadusprojektide elluviimisele.


Typical Mutations- Web Services LLP - Kreeka
Kontaktisik: Dimitris Chassapakis, dimitris@typicalmutations.com

Typical mutations on aastal 2000 asutatud osaühing mis töötab loomingulise stuudio põhimõttel ja on seotud innovatiivsete ülemaailmsete veebirakenduste loomisega, niihästi kunstilise meelelahutusega kui ka erinevas vormis mängudega. Töövahendid, mida on siiani kasutatud (kuid ei piirdu vaid nendega) on interaktiivsed DVD rakendused, klassikalised lauamängud, alternatiivse reaalsuse mängud, veebipõhised seriaalid (webisoodid), jne. Klientide hulgas on mobiiliteenuste pakkujad Cosmote ja Sony Ericsson. Auhinnatud interaktiivne mäng/veebiseriaal “Pempti imera” www.5th.gr, mis toodi välja 2007 aasta oktoobris, näitab meie võimet kasutada veebitehnoloogia viimast sõna rajamaks silda kasutajate vahel oleva lõhe ületamiseks.


EMMERCE LTD - Rootsi
Kontaktisik: George Vlaescu, george_vlaescu@emmerce.net

Üks EMMERCE EEIG põhilisi valdkondi on interneti- ja tarkvarapõhine erialane koolitus ja elukestev õpe (e-õpe). EMMERCE omab hulka teadmisi ja kogemusi tehnika ja pedagoogika arengusuundades, metodoloogias, interneti- ja tarkvarapõhise erialase koolituse ja elukestva õppe (e-õppe) tahkude tutvustamises ja rakendamises. Neil on kogemus koolituse ja e-õppe sisu levitamisel ja edastamisel erinevates keele- ja kultuuriversioonides.


EduWeb- Edulearn, Tarkvara ja multimeedia - Portugal
Kontaktisik: Herculano Rebordao, herculano.rebordao@eduweb.pt

Eduwebi missioon on inimeste ja organisatsioonide (nii avalike kui eraettevõtete) vaheliste teadmiste, korralduse, tootmise ja muutumise protsessi kiirendamine ja hõlbustamine. Nii sisu kui tehnoloogia poolest uute õppelahenduste (New Learning) osutajana, seab Eduweb eesmärgiks suurendada inimeste produktiivsust ja selle kaudu edendada kõigi osapoolte kohandumisoskust ja edu. EDUWEB on pühendunud interaktiivse sisu tootmise aspektidele ning e-õppe korraldusprotsessile. EDUWEBil on hästi organiseeritud partnerite võrgustik, mille eesmärgiks on uute õppelahenduste (New Learning) uuenduslikkus, arendamine, levitamine ja turustamine.


Biometeroloogia Instituut, Riiklike Teadusuuringute Nõukogu, (Institute of Biometerology, Council of National Research, CNR) - Itaalia
Kontaktisik: Antonio Raschi, a.raschi@ibimet.cnr.it

CNR- IBIMET loodi aastal 2000 CNRi põllumajanduse ja toiduosakonna allüksusena, ühendades neli erinevat instituuti, mis tegelevad vaatluste, keskkonnaanalüüsi ja maaelu arengu küsimustega. Pideva töölepinguga on seotud 60 inimest, lisaks on tähtajaliste lepingutega tööl umbes 50 inimest, kelle erialadeks on põllumajandus, füüsika ja majandus, samuti sotsiaal- ja poliitteadused. IBIMET rakendab multidistsiplinaarset lähenemist paljutahulistele probleemidele, mille hulka kuuluvad globaalsed muutused ja maaelu areng. Viimased kümme aastat on IBIMET töötanud kultuuri leviku ja maaelu arengu teemadega nii Euroopas kui arengumaades. Maapiirkondade arengu valdkonnas, kutsehariduses ja elukestva õppe alal on IBIMET korraldanud teadusuuringuprojekte Itaalia Tööministeeriumi ning piirkondlike omavalitsuste eestvedamisel, püüdes parandada töötajate oskusi maapiirkondades uue multifunktsionaalse talupidamise valguses.