Maapiirkond noorte elu- ja ettevõtluskeskkonnana

Projekti eesmärgiks on analüüsida ja kirjeldada maapiirkonda noorte elu- ja ettevõtluskeskkonnana, kaardistada noorte vajadused ja soovid seoses nende elu- ja ettevõtluskeskkonnaga ning teha ettepanekuid maapiirkonna atraktiivsemaks muutmiseks.

Projekti teostajad: Maria Isabel Runnel, Kersti Aro, Jüri Lillemets, Mati Mõtte

Projekti kestus: 01.02 - 30.06.2016

Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise meetme investeeringute mõjususe analüüs

Projekti eesmärgiks on läbi viia „Eesti maaelu arengukava 2007–2013“ (edaspidi MAK 2007–2013) meetme 3.1 „Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ (edaspidi meede 3.1) raames elluviidud investeeringute mõjususe analüüs, mille tulemusena antakse ülevaade järgneva osas:

  1. mõjusamate investeeringute väljaselgitamiseks ja kaardistamiseks vajaliku analüüsi metoodika väljatöötamine koos vastavate kriteeriumitega;
  2. meetme 3.1 raames elluviidud mõjusamad investeeringud väike- ja suurprojektide lõikes eraldi;
  3. mõjusamate investeeringute mõju maapiirkonna majandustegevusele ja tööhõivele.

Eesmärgiga kaasnevaks tegevuseks on „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ (edaspidi MAK 2014–2020) meetme 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ (edaspidi meede 6.4) hindamiskriteeriumite analüüs, mille raames töötatakse välja hindamiskriteeriumite analüüsi metoodika ning antakse lähtuvalt  MAK 2007–2013 meetme 3.1 raames elluviidud investeeringute mõjususe analüüsi tulemustest hinnang MAK 2014–2020 meetme 6.4 hindamiskriteeriumite toimivuse kohta, et kas hindamiskriteeriumid eelistavad mõjusaid projekte.

Projekti teostajad: Jüri Lillemets, Mati Mõtte

Projekti kestus: 01.04 - 31.08.2016

Põllumajandustootja majandustegevuse mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas

Projekti eesmärgiks on läbi viia analüüs, mis annab ülevaate põllumajandustootja majandustegevuse mitmekesistamise mittepõllumajandusliku tegevuse suunas põhjustest, vajalikkusest ja mõjust põllumajanduslikule ettevõtlusele ning seostest ettevõtja suuruse, finantsnäitajate ja muude sotsiaalmajanduslike teguritega.

Töö tulemusena tehakse ettepanekuid „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ (edaspidi MAK 2014–2020) meetme 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ (edaspidi meede 6.4) paremaks rakendamiseks põllumajandustootjate osas, kes soovivad oma senist põllumajanduslikku tegevust mitmekesistada mittepõllumajandusliku tegevuse suunas.

Projekti teostajad: Jüri Lillemets, Mati Mõtte

Projekti kestus: 01.05 - 30.09.2016

Eesti maaelu arengukava 2007 - 2013 järelhindamine

Järelhindamisel hinnatakse täiendavalt arengukava mõju, vahendite kasutamist, maaelu arengu toetuste tõhusust ja tulemuslikkust. Tehakse järeldused maaelu arengu poliitika rakendamise kohta, sealhulgas panuse kohta Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rakendamisse.

Projekti teostajad: Mati Mõtte, Kersti Aro, Jüri Lillemets ja Civitta Eesti AS

Projekti kestus: 01.05 - 31.12.2016

Aiandussektori olukord ja arengueeldused

Projekti peamine eesmärk on analüüsida aianduse (sh lillekasvatuse) tegevusvaldkonnas ettevõtjate varasemat investeeringukäitumist ja majanduslikku võimekust. Tulemuste põhjal hinnatakse investeeringuvõimekust ja võimalikku toetuse kasutamist perioodil 2016-2020.

Uuringu ülesandeks on aianduse tegevusvaldkonna ettevõtjate iseloomustavate mõõdikute avaldamine sõltuvalt aiandusvaldkonna (näiteks puuvilja- ja marjakasvatus) kultuurist või kultuuride grupist. Teiseks ülesandeks on ka ühistegevuse võimaluste kasutamise analüüs ning selle võimalik kasuteguri hindamine sektori ettevõtjale. Kolmandaks oluliseks ülesandeks on kõrgema lisandväärtusega toodetega seotud investeeringute ja tegevuste võimekuse hindamine.

Töös tuuakse välja olulisemad näitajad või mõõdikud (näiteks millised finantssuhtarvud on eeldatavalt seotud ettevõtjate suurusgruppidega), mille kaudu saab teha otsuseid poliitika kujundamisel ja investeeringumeetmete rakendamise tulemuste hindamisel.

Projekti teostajad: Maria Isabel Runnel, Mati Mõtte

Projekti kestus: 01.08 - 30.11.2016

Maaettevõtluse olukord ja areng erinevate tegevusalade ja sektorite lõikes

Projekti eesmärgiks on teostada maaettevõtete olukorra analüüs, mille raames kaardistatakse maapiirkonnas tegutsevad ettevõtjad erinevate näitajate alusel ning nende areng erinevatel perioodidel tegevusalade ja sektorite lõikes, kasutades seejuures ka piirkondlikku jaotust.

Projekti teostajad: Jüri Lillemets, Mati Mõtte

Projekti kestus: 01.08 - 30.11.2016