Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise ettevõttepraktika (bakalaureuseaste)

1. Praktika eesmärk.

Praktika on II kursuse järgselt toimuv  õppekava kohustuslik aine mahuga 5 EAP, mis lõpeb arvestusega. Praktika toimub reeglina 4. semestri järgsel suvel, kokkuleppel ülikooli ja praktikabaasiga  võib praktika sooritada ka mingil muul ajal.

Praktika   eesmärk on:

1) valdkonna- ja suunaõppes omandatud teoreetiliste teadmiste rakendamine töökeskkonnas individuaalse ja meeskonnatöö kaudu;
2) praktiliste oskuste omandamine ja arendamine;
3) kaasa aidata kontaktide tekkele nii edaspidiste üliõpilastööde teemade valimisel kui ka võimaliku töökoha leidmisel.

Praktika läbinud üliõpilane:

1) oskab planeerida oma aega tööülesannete tähtaegseks täitmiseks ning on omandanud meeskonnatöö kogemusi;
2) oskab anda ülevaadet praktikakoha põhi- ja kõrvaltegevuse valdkondadest;
3) on saanud arvestusalase informatsiooni kogumise, süstematiseerimise ning registreerimise oskuse/kogemuse;
4) on saanud oskuse/kogemuse ettevõtte tulemusnäitajate leidmiseks;
5) oskab anda ülevaadet praktikal tehtud töödest ja teha kokkuvõtteid.

2. Praktika sooritamise koht

Praktikakoha valib üliõpilane. Praktikakohaks võib olla Eesti äriühing, välismaa äriühingu filiaal, füüsilisest isikust ettevõtja ettevõte, kohalik omavalitsus jms. Valitud praktikakoha põhitegevus võiks olla seotud põllu- või maamajandusega, samuti nendega külgnevate tootmise/töötlemise/turustamise/teeninduse tegevusvaldkondadega.

Valitud praktikakohas määratakse üliõpilasele kohapealne(sed) juhendaja(d). Juhendajal(tel) peaks olema vastav eriharidus või töökogemus ning tema tööülesanded peaksid seostuma kas ettevõtte või praktika programmiliste ülesannetega seonduva valdkonna juhtimise ja töö korraldamisega.

Praktika kohapealne juhendaja ja üliõpilane lepivad kokku praktikabaasiga  tutvumise ja praktika sooritamise aja ning praktika ajal täidetavad individuaalsed programmilised ülesanded. Erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks tuleks praktika programmiliste ülesannete määramisel arvestada, et  üliõpilane saaks praktikakohas võimaluse tutvuda ettevõtte tegevusega õpitavat eriala puudutavates valdkondades arvestades praktikabaasi vajadusi. Samuti tuleks arvestada, et üliõpilane vajab talle määratud tööülesannetega toimetulekuks abi ja selgitusi.

Individuaalsete programmiliste ülesannete kindlaksmääramise järgselt täidetakse vorm Kokkulepe praktika sooritamiseks, milles näidatakse:

  • praktika sooritamise koht ja kohapealne juhendaja
  • praktika toimumise aeg
  • praktika individuaalsed ülesanded

Ettevõtte esindaja (või üliõpilase kohapealne juhendaja) ja üliõpilase poolt allkirjastatud kokkuleppevorm esitatakse ajavahemikus 15. kui 31. mai praktika koolipoolsele juhendajale ülevaatamiseks ja allkirjastamiseks. Ülikoolipoolse juhendaja poolt ettepanekute tegemisel individuaalsete ülesannete oluliseks muutmiseks, tuleb ülesanded taaskooskõlastada praktika kohapealse juhendajaga ning muudatustega kooskõlastusleht esitada ülikoolipoolsele juhendajale hiljemalt 11. juuniks.

Eesti Maaülikool ei reguleeri praktikakoha ja praktikandi omavahelisi tööalaseid suhteid ning ei reglementeeri praktikakohas tehtud töö tasustamist.

3. Praktika korraldus

Praktika kestvus on neli nädalat.  Praktikaülesannete täitmiseks peab üliõpilane iga nädal töötama 40 tundi, seega ei tohi praktika üldkestvus jääda lühemaks 160 tunnist (4 x40 tundi).

Praktikant:

1) osaleb praktikat tutvustaval seminaril;
2) esitab õigeaegselt ülikoolipoolsele juhendajale praktika ettevõttepoolse juhendajaga kooskõlastatud kokkuleppe praktika sooritamiseks (sh individuaalse praktikaprogrammi);
3) osaleb praktika läbiviimisel selleks kokkulepitud ajal;
4) täidab praktikabaasi töö sisekorrareegleid ja juhindub kehtivast töökorraldusest;
5) täidab kohusetundlikult ja korrektselt kohapealse juhendaja, samuti teiste tööd juhtima volitatud isikute seadusepäraseid korraldusi;
6) vastutab oma töö tulemuste eest võrdselt praktikakoha töötajatega;
7) hoiab praktikakoha äri- ja ametisaladusi ning head mainet;
8) informeerib praktikakoha ja/või ülikoolipoolset juhendajat praktika kestel tekkinud probleemidest;
9) esitab õigeaegselt nõutud vormis koostatud praktikaaruande ning ülevaate praktika ajal tehtud töödest ja tegevustest.

Praktikakoha juhendaja:

1) instrueerib praktikanti töökaitsealaselt vastavalt tööohutuse ja töötervishoiu alastele õigusaktidele;
2) tutvustab praktikandile praktikabaasi töö sisekorrareegleid;
3) tutvustab praktikandile praktikabaasi töötajaid, kelledega praktikant peab tegema koostööd;
4) kindlustab praktikandi töö ja selle tegemiseks vajalike töövahenditega;
5) abistab praktikanti töö tegemiseks vajaliku info hankimisel;
6) katkestab praktika, kui üliõpilane ei täida talle antud seaduspäraseid korraldusi või eirab muid praktikakohas kehtivaid reegleid ning informeerib praktika katkestamisest praktika ülikoolipoolset juhendajat;
6) annab praktika lõppedes kirjaliku hinnangu praktika sooritusele ja individuaalsete praktikaülesannete täitmisele, iseloomustab praktikandi käitumist ja suhtumist töösse praktika ajal.

Ülikoolipoolne juhendaja:

1) viib läbi praktika eemärke, dokumentatsiooni, korraldust jms. tutvustava seminari;
2) vaatab üle individuaalsed praktikaülesanded ja kokkulepped praktika sooritamiseks ning vajadusel teeb ettepanekud muudatuste tegemiseks;
3)  võimaluse korral aitab lahendada praktika sooritamise käigus tekkinud probleeme;
4) vajadusel kontrollib üliõpilaste praktikal viibimist ning praktikabaasi sobivust;
5) annab hinnangu üliõpilase praktikale.

5. Praktika hindamine.

Kohapealne juhendaja tutvub aruandega ja täidab Hinnangulehe.

Praktika arvestatuks lugemisel ülikoolis on aluseks:

  1. üliõpilase poolt esitatud käesoleva juhendi nõuetele vastav aruanne ning praktikabaasi juhendaja positiivne hinnang;
  2. osalemine tagasidestamise seminaril.

Koostajad:
Anu-Ell Visberg
tel: 731 3043
e-post: Anu.Visberg@emu.ee;

Ülle Roosmaa
tel: 731 3046,
e-post: Ylle.Roosmaa@emu.ee