Ideekavand

Üliõpilase nimi ...................................................
Juhendaja nimi ..................................................
Eriala ....................................................................
 
1.      Bakalaureusetöö kavandatav pealkiri.
Sõnastada pealkiri, juhindudes bakalaureusetöö olemuse dokumendis (vt Töö olemus) esitatud nõuetest.
2.      Teema aktuaalsus ja uurimistöö probleem.
Põhjendada teemavalikut ning piiritleda oma uurimisprobleem teemavaldkonna sees.
3.      Töö eesmärk.
Sõnastada töö eesmärk, püüdes seda teha ühe lausega.
4.      Uurimisülesanded.
Kavandada  uurimisülesanded, mis on vajalikud püstitatud eesmärgi saavutamiseks.
5.      Uurimistöö metoodika.
Kirjeldada võimalikke andmete allikaid (esmased või teisesed andmed?) ning kavandatavaid analüüsi meetodeid.
6.      Kirjandusallikad.
Loetelu teemaga seotud kirjandusallikatest. Kasutatavad kirjandusallikad peavad olema esinduslikud ja andma hea ülevaate töö teema ja eesmärgi seisukohast olulistest varasematest käsitlustest. Vajalikud on ka võõrkeelsed allikad.