Majandus- ja sotsiaalinstituudi põhimäärus

VASTU VÕETUD
majandus- ja sotsiaalinstituudi
nõukogu 02.12.2011 otsusega nr 10

VASTU VÕETUD
majandus- ja sotsiaalinstituudi
nõukogu 02.10.2014 otsusega nr 1-19.MS/4

VASTU VÕETUD
majandus- ja sotsiaalinstituudi
nõukogu 26.03.2015 otsusega nr 1-19.MS/2

Heaks kiidetud majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogus
17.02.2017 otsusega nr 1-19.MS/1
Kinnitatud rektori 21.02.2017 käskkirjaga nr 1-8/11

 

                                                            Heaks kiidetud MS nõukogu 29.01.2021 otsusega nr 1-19.MS/2

Kinnitatud EMÜ rektori 04.03.2021 käskkirjaga nr 1-8/20

EESTI MAAÜLIKOOLI MAJANDUS- JA SOTSIAALINSTITUUDI PÕHIMÄÄRUS

I. ÜLDSÄTTED

 

1.  Eesti Maaülikooli (edaspidi: ülikool) majandus- ja sotsiaalinstituudi (edaspidi: instituut) põhimäärus (edaspidi: põhimäärus) sätestab instituudi ülesanded ja juhtimise.

2.  Instituut on ülikooli akadeemiline struktuuriüksus, mis tegutseb Eesti Maaülikooli seaduse, ülikooli põhikirja, käesoleva põhimääruse ning teiste õigusaktide alusel.

3. Instituudi eesmärk on Eesti ühiskonna arenguhuvist lähtuvate alus- ja rakendusuuringute ning arendustegevuse korraldamine, teadmiste vahendamine õpetamise, publitseerimise ja teadmussiirde kaudu ning akadeemiliste tavade edendamine.

4. Oma eesmärgi saavutamiseks instituut

4.1. teeb instituudi akadeemilise tegevuse vastutusvaldkonnas rahvusvahelisel tasemel konkurentsivõimelist teadus- ja arendustööd, tagades vastutusvaldkondade kompleksse arengu instituudis, ülikoolis ja Eestis;

4.2. korraldab õppetööd ülikooli õppekavade alusel;

4.3. nõustab ja teeb ekspertiise ning osutab teisi teadmusteenuseid oma tegevusvaldkonnas  ülikoolis kehtestatud korra kohaselt;

4.4. võib sõlmida, muuta ja lõpetada lepinguid õigusaktide alusel ning ülikoolis kehtestatud korras;

4.5. viib ellu instituudi ja instituudi akadeemilise tegevuse vastutusvaldkonna arengukava;

4.6. tagab instituudi akadeemilise järelkasvu;

4.7. edendab oma materiaal-tehnilist baasi.

5. Instituudil on õigus kasutada ülikooli sümboolikat ülikoolis kehtestatud korra kohaselt.

6. Instituudi ametlik nimetus on

6.1. eesti keeles Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut, lühendatult MS;

6.2. inglise keeles Institute of Economics and Social Sciences, lühendatult IESS.

 

II. JUHTIMINE

7. Instituudi kõrgeim otsustuskogu on instituudi nõukogu (edaspidi: nõukogu).

8. Instituudi tööd juhib direktor, kes valitakse nõukogu poolt rektori kehtestatud korras.

 

III. NÕUKOGU

9. Nõukogu on 15-liikmeline. Nõukogu valimiskorra sätestab käesolev põhimäärus.

10. Nõukogu tööd juhib nõukogu esimees, kes valitakse nõukogu liikmete hulgast. Esimehe äraolekul juhib nõukogu tööd instituudi direktor, tema äraolekul direktori kohusetäitja.

 

11. Nõukogu istungeid protokollib ja asjaajamist korraldab nõukogu sekretär. Nõukogu sekretäri ja tema asendamise korra määrab instituudi direktor.

12. Nõukogu pädevuses on

12.1. esitada instituudi põhimäärus ja selle muudatused rektorile kinnitamiseks;

12.2. esitada instituudi ja akadeemilise tegevuse vastutusvaldkonna arengukava ülikooli senatile kinnitamiseks;

12.3. võtta vastu instituudi nõukogu kodukord;

12.4. moodustada töö otstarbekaks korraldamiseks instituudi töökorralduslikke üksusi;

12.5. kinnitada instituudi eelarve ja alaeelarved;

12.6. valida avalikul konkursil instituudi akadeemilised töötajad, välja arvatud korralised professorid;

        12.7. kuulata ära direktori, õppetooli juhi ja töökorralduslike üksuste juhtide tegevuse aruanded;

        12.8. otsustada teiste õigusaktide alusel nõukogu pädevusse antud küsimusi.

13. Nõukogu võib peale punktis 12 nimetatu võtta oma pädevusse ka teisi instituudi eesmärkide ja ülesannetega vastavuses olevaid küsimusi, mis ei kuulu seaduse või ülikooli põhikirja järgi kellegi teise pädevusse.

14. Nõukogu õigusaktid ja nende jõustumine.

14.1. Nõukogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid.

14.2. Otsusele kirjutavad alla nõukogu esimees ja nõukogu sekretär. Nõukogu otsused tehakse asjaosalistele teatavaks viie tööpäeva jooksul pärast nõukogu istungit.

14.3. Nõukogu otsused jõustuvad nende avalikustamise päevast või otsuses nimetatud tähtajal.

14.4. Nõukogu otsused on instituudi liikmetele kohustuslikud.

 

Nõukogu moodustamine

15. Nõukogu koosseisu kuulub direktor. Üliõpilaste esindusnorm erinevatest kõrgharidusastmetest on 20% nõukogu koosseisust. Direktor määrab oma volituste kehtivuse ajaks nõukogusse 20% liikmetest, kes esindavad ülikooli teisi struktuuriüksusi, instituudi tegevusvaldkondadega seotud riigiasutusi, rahvusvahelisi organisatsioone ja teisi organisatsioone või isikuid.

16. Üliõpilasesindus valib oma esindajad instituudi nõukogusse salajastel valimistel üheks õppeaastaks arvestusega, et esindatud oleks erinevate õppeastmete üliõpilased.

17. Nõukogu instituudipoolseteks liikmeteks võivad kandideerida instituudi akadeemilised töötajad. Kandidaate seavad üles instituudi direktor ja akadeemilised töötajad.

18. Nõukogu instituudipoolsed liikmed valib kõikidest akadeemilistest töötajatest ja direktorist koosnev valimiskogu salajasel hääletusel kolmeks aastaks. Nõukogu liikme töölepingu lõppemisel nimetatakse nõukogu koosseisu liikmekandidaatide pingereas järgmine isik. Kui pingereas isikud puuduvad, siis korraldatakse asendusliikme leidmiseks valimised.

19. Nõukogu liikmete volitused hakkavad kehtima pärast nõukogu nimelise koosseisu kinnitamist ja kehtivad kolm aastat, v.a üliõpilased, kelle volitused kehtivad üks õppeaasta.

20. Nõukogu nimelise koosseisu kinnitab rektor instituudi direktori ettepanekul uue õppeaasta alguses.

Nõukogu tegevuse alused

21. Nõukogu peamiseks töövormiks on istung, sh elektrooniline istung (näiteks videosilla vahendusel, dokumendihaldussüsteemi ja e-kirja vahendusel). Istung toimub instituudi nõukogus vastu võetud kodukorra alusel.

22. Nõukogu kodukord sätestab nõukogu kokkukutsumise, päevakorra kinnitamise, küsimuste arutelu, hääletamise ja teiste küsimuste arutamise.

23. Nõukogu istungid toimuvad vähemalt neli korda aastas nõukogu kinnitatud päevakorra alusel.

24. Nõukogu istungi kutsub kokku nõukogu esimees, erakorralistel juhtudel rektor või nõukogu vähemalt 1/4 koosseisu nõudmisel nõukogu sekretär.

25. Nõukogu kokkukutsuja saadab istungi päevakorra ja ettevalmistatud materjalid välja hiljemalt viis tööpäeva enne nõukogu istungit.

26. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui otsustamisel on kohal rohkem kui pool nõukogu liikmetest. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole otsustamisel osalenud liikmetest, v.a juhul, kui otsustatakse instituudi põhimääruse muutmist, mil on nõutav otsustamisel osalevate liikmete 2/3 häälteenamus. Häälte võrdse jagunemise korral avalikul hääletamisel otsustab nõukogu istungi juhataja hääl.

27. Nõukogu istungid on üldjuhul avalikud. Nõukogu esimehe või vähemalt kolme nõukogu liikme ettepanekul võib nõukogu kuulutada oma istungi kinniseks. Nõukogu otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel. Isikuvalimised viiakse läbi salajase hääletamise teel.

 

IV. DIREKTOR

28. Instituuti juhib direktor, kelle nimetab ametisse rektor. Direktor vastutab instituudi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning annab aru nõukogule, ülikooli nõukogu eelarvekomisjonile, prorektoritele ja rektorile. Direktori kohustus on tagada instituudi tegevus põhimääruse, ülikooli põhikirja ja teiste õigusaktide kohaselt.

29. Direktori äraolekul täidab direktori kohuseid direktori volitatud isik.

30. Direktor

30.1. esindab instituuti ja tegutseb instituudi nimel temale antud volituste piires ning põhimääruses sätestatud õiguste ulatuses;

30.2. täidab tööandja esindaja õigusi ja kohustusi temale antud volituste piires;

30.3. tagab nõukogu otsuste ning ülikooli nõukogu ja senati määruste ja otsuste täitmise instituudis;

30.4. annab välja korraldusi instituudi töö korraldamiseks, mis on instituudi töötajatele kohustuslikud;

30.5. esitab instituudi eelarve kavandi ülikooli rahandusosakonnale, tagab eelarve täitmise ja selle täitmise kavandi esitamise nõukogule;

30.6. lahendab muude õigusaktide alusel tema pädevusse antud küsimusi.

31. Vähemalt üks kord aastas annab direktor oma tegevusest aru nõukogu istungil.

 

V. INSTITUUDI LIIKMESKOND

32. Instituudi liikmeskonna moodustavad instituudi töötajad, üliõpilased, professor emeeritused ja emeriitdotsendid.


VI. JÄRELEVALVE, ARUANDLUS JA KONTROLL

33. Instituut esitab oma tegevuse kohta instituudi arengukavaga kooskõlas oleva eelarve ja eelarve täitmise aruanded õigusaktides kehtestatud korras ning tähtaegadel.

34. Õppetooli juht annab aru instituudi direktorile ja vastutab oma vastutusvaldkonna üldseisundi ning arengu eest.

 
VII. PÕHIMÄÄRUSE RAKENDAMINE

35. Põhimäärus jõustub selle kinnitamisel ülikooli rektori poolt.