Vastuvõtt

Sisseastujale

Bakalaureuse aste

Sisseastumine

Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava

Päevaõppes 28 kohta (täiskoormus, nominaalne õppeaeg 3 aastat)
Kaugõppes 20 kohta (täiskoormus, nominaalne õppeaeg 3 aastat)

 

Magistriaste

Sisseastsumine

Ökonoomika ja ettevõtlus - 25 kohta (täiskoormus, nominaalne õppeaeg 2 aastat, sessioonõpe)
Majandusarvestus ja finantsjuhtimine - 40 kohta (täiskoormus, nominaalne õppeaeeg 2 aastat, sessioonõpe)

Magistriõppesse kandideerimise eeltingimus on bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon. Kandideerimisel arvestatakse lõputöö (-eksami) hinnet/sisseastumiseksami hinnet ja eelneva õppeastme (akadeemilise õiendi) kaalutud keskmist hinnet. Paremusjärjestus koostatakse lõputöö (-eksami) hinde/sisseastumiseksami hinde ja eelneva õppeastme (akadeemilise õiendi) kaalutud keskmise hinde summa alusel.

Eksam on valikvastustega TEST (50 küsimust+1 küsimus eriala valiku motivatsiooni kohta), aega 1 tund.

Sisseastumiseksamihindena arvestatakse EMÜ lõputöö/lõpueksami hinnet maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise, keskkonnamajanduse ning põllumajandussaaduste tootmise ja turustaminse õppekavadelt.

Sisseastumiseksamihindena arvestatakse teiste kõrgkoolide ärinduse ja halduse õppesuuna õppekavade lõputöö/lõpueksami hinnet.

 

 

Kordamisküsimused magistriõppesse astujatele

Ökonoomika ja ettevõtlus

 1. Taastootmine põllumajanduses.
 2. Põllumajanduse funktsioonid ja põllumajandussektori iseärasused.
 3. Tootmise tulemusnäitajate (tootmisomahind, kasum, rentaablus, kattetulu) olemuse selgitus, leidmine ja analüüs.
 4. Kulude, tegevusmahu ja kasumi kujunemist mõjutavad tegurid põllumajanduslikus tootmises.
 5. Efektiivsuse seadused, kriteeriumid (tehniline, majanduslik, sotsiaalne ja keskkonna efektiivsus) ja väljendusvormid (mastaabiefekt).
 6. Enamtoodangu (summaarne, keskmine, astmeline) leidmine.
 7. Ettevõtte tootlikkuse juhtimise protsessi olemus, etapid ja analüüs.
 8. Tootlikkusnäitajate (teguritootlikkus, osatootlikkus, kogutootlikkus) leidmine ja analüüs.
 9. Ettevõtluse erinevate vormide iseloomustus.
 10. Majandusprotsesside (kontsentreerimise, intensiivistamise, spetsialiseerimise) põhiolemus ja põllumajandussektori jaoks majandusprotsesse iseloomustavad näitajad.

Kirjandus

Põhiallikas:

 1. Kalle, E. Tootlikkuse kasvu  juhtimine ettevõttes. Tallinn: Külim, 2007, 120 lk

Täiendav materjal:

 1. Drummond, H. Evan, Goodwin, John W. Agricultural Economics. Third Edition. Boston: Prentice Hall, 2011, 394 p.
 2. Haldma, T., Karu, S. Kuluarvestussüsteemi loomine ettevõttes. Tartu: RAFIKO&AT AUDIKO, 1999, 192 lk.
 3. Karu, S. Kulude juhtimine ja arvestus: Tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis I osa. Tartu: RAFIKO, 2008, 333 lk.
 4. Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2017. e-raamat: www.maainfo.ee/data/trykis/kattetulu
 5. Põllumajandussektori ülevaade - http://www.agri.ee
 6. Miettinen, A., Teder, J. Ettevõtlus I: Ettevõtlusest, ettevõtjatest ja ettevõtluspoliitikast. Tallinn: Külim, 2006, 216 lk.
 7. Miettinen, A., Rikkinen, L., Teder, J. Ettevõtlus II: Äriidest, äriplaanist, ettevõtte rajamisest ja kasvust. Tallinn: Külim, 2008, 247 lk.
 8. Penson, John B. jr., Capps, Oral jr., Rosson, C. Parr III, Woodward, Richard T. Introductiom to Agricultural Economics. Fifth Edition,. Boston: Prentice Hall, 2010, 417 p.
 9. Reiljan, A. Ettevõte: teooria ja rakendused. Tartu: Tartu Ülikool, 2002, 204 lk.
 10. Rünkla, J. Ärianalüüs. Majandusraamat 2-80, Külim, 2003, 182 lk.
 11. Tracy, M. Toit ja põllumees turumajanduses. Tartu: Maaelu Arengu Instituut, 1995, 368 lk.
 12. Teder, J., Varendi, M. Mis toimub ettevõttes? Ettevõtte hindamine ja arendamine. Tallinn: Infotrükk. 2008, 135 lk.

Mikroökonoomika

 1. Mikroökonoomika objekt ja meetod.
 2. Nõudluse ja pakkumise kujunemine ja seda mõjutavad tegurid.
 3. Nõudluse hinnaelastsus.
 4. Majapidamisteooria. Tarbija optimaalse valiku kujunemine.
 5. Firmateooria. Tootmisfunktsioon, kulufunktsioonid ja kasumi maksimeerimine.
 6. Tootmisotsuse kujunemine täieliku konkurentsiga turul.
 7. Monopoli tootmisotsuse kujunemine.
 8. Turuvormid. Monopolistlik konkurents ja oligopol.
 9. Teguriturud. Tööturg ning tööjõu nõudmine ja pakkumine.
 10. Riigi osa majanduses. Turutõrked, ühishüviste nõudmine ja pakkumine.

Kirjandus

 1. Kerem, K., jt. Mikroökonoomika alused. Tallinn 2004
 2. Kerem, K., jt. Mikroökonoomika õpik. Tallinn 2001
 3. Kaldaru, H. Mikroökonoomika I, Tartu 2006
 4. Eamets, R., Kaasa, A., jt. Sissejuhatus majandusteooriasse. Tartu 2005

Makroökonoomika

 1. Makroökonoomika objekt ja meetod.
 2. Rahvamajanduse arvepidamine. Sisemajanduse koguprodukt.
 3. Kogunõudluse ja kogupakkumise kujunemine ja seda mõjutavad tegurid. Kogupakkumise erinevad käsitlused.
 4. Säästmine, investeeringud ja jooksevkonto. Perioodidevaheline eelarvepiirang.
 5. Raha nõudmine ja pakkumine.
 6. Monetaarsüsteem ja inflatsioon. Inflatsiooni mõju tööpuudusele ja tootlikkusele.
 7. Rahvusvaheline valuutaturg. Ostujõu pariteet ja intressi pariteet.
 8. Tööpuuduse põhjused ja erinevad käsitlused. Tööpuuduse ja inflatsiooni seosed.
 9. Tootmismahu kujunemine suletud ja avatud majanduses. IS-LM mudel.
 10. Majanduskasv ja majanduse tsükliline areng.

Kirjandus

 1. Kerem, K., Listra, E., jt. Makroökonoomika: teooriad ja mudelid. Tallinn 1998
 2. Kerem, K. Randveer, M., Mikro- ja makroökonoomika põhikursus. Tallinn 2004
 3. Eamets, R., Kaasa, A., jt. Sissejuhatus majandusteooriasse. Tartu 2005

Majandusarvestus

 1. Raamatupidamise seaduses kasutatavad mõisted
  (vara, kohustis, omakapital, tulu, kulu, kasum/kahjum, majandustehing).
 2. Raamatupidamise korraldamine ettevõttes.
 3. Ettevõtte majandusaasta aruanne.
 4. Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne.
 5. Bilansimuudatused.
 6. Kontod ja kahekordne kirjendamine.
 7. Käibe- ja põhivarade arvestus ettevõttes.
 8. Võõr- ja omakapitali arvestus ettevõttes.
 9. Majandustegevuse tulemuse arvestus ettevõttes.
 10. Kululiikide arvestus juhtimisarvestuse aspektist
 11. Kulude liigitamine varude hindamiseks
 12. Kulu- maht- kasum analüüs
 13. Kulukohtade ja kulukandjate arvestus
 14. Vastutuspõhise arvestuse rakendamise eeltingimused
 15. Omahinna arvestamine ja üldkulude jaotamine

Kirjandus:

 1. Raamatupidamise seadus
 2. Eesti finantsaruandluse standard
 3. Raamatupidamise põhinõuded
 4. Alver, L., Alver, J. Finantsarvestus, Deebet, Tallinn 2009, 507 lk.
 5. Keskküla, J. Finats- ja maksuarvestus. Tallinn 2018, 191 lk.
 6. Tikk, J. Finantsarvestus, 2009, 294 lk.
 7. Palmipuu, M., Majandusaasta aruande koostamine, Pandekt 2014, 248 lk.

 

Ärirahandus, finantsjuhtimine ja maksundus

 1. Ettevõtte finantsjuhtimise eesmärk ja ülesanded.
 2. Aktsiate ja võlakirjade väärtuse hindamine.
 3. Raha ajaväärtuse kontseptsioon: tulevikuväärtus, nüüdisväärtus, annuiteet.
 4. Ettevõtte finantseerimine ja kapitali struktuur ning kapitali kulukuse määr.
 5. Pikaajaliste investeerimisprojektide tasuvuse hindamine.
 6. Finantsstruktuuri kavandamine. Võimendusanalüüs.
 7. Kulude juhtimine.
 8. Käibekapitali juhtimine ja lühiajaline finantsplaneerimine.
 9. Finantsanalüüsi peamised suhtarvud.
 10. Risk, tulu ja portfelliteooria alused.
 11. Maksunduse põhimõisted (maksu definitsioon, maksu subjekt, maksumaksja, maksu kinnipidaja, maksukohustuslane, maksu kandja, maksu objekt, maksubaas, maksumäär (progresseeruv, proportsionaalne, regresseeruv), maksusumma, maksuvõlg, maksuhaldur, maksu laekumise tähtpäev).
 12. Eesti maksukorraldus (maksukorralduse seadus).
 13. Töötasult kinnipeetavate ja tööandja maksude ning maksete (tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse, kohustusliku kogumispensioni makse) arvestamine.
 14. Käibemaksu mõisted, käibemaksu arvestuse üldpõhimõtted ja kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord käibemaksuseaduse alusel.

Kirjandus:

 1. Kõomägi, M. Ärirahandus. TÜ Kirjastus 2006. 276 lk.
 2. Teearu, A., Krumm, E. Ettevõtte finantsjuhtimine, Pegasus 2005, 223 lk.
 3. Vernimmen, P. Quiry, P.  Le Fur, Y Chichester. Corporate finance: theory and practice/ Wiley, 2022 wiv, 1021 lk.
 4. Tammert, P. Otsesed maksud. Tulu ja rikkuse maksustamine. [e-raamat], OÜ Aimwell, Tallinn, 2012, 235 lk.
 5. Tammert, P. Maksundus. 3. ümbertöötatud trükk.  Tallinn, 2005, 314 lk.
 6. Maksukorralduse seadus
 7. Kohalike maksude seadus
 8. Tulumaksuseadus
 9. Sotsiaalmaksuseadus
 10. Käibemaksuseadus
 11. Maksu- ja Tolliameti veebileht — ärikliendile